SP-457 สรุป+แนวข้อสอบ นักวิชาการงานวิจัย สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน (สผผ.) วุฒิ ป.โท

250฿

คำอธิบาย

SP-457 สรุป+แนวข้อสอบ นักวิชาการงานวิจัย สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน (สผผ.) วุฒิ ป.โท

สารบัญ
– ความรู้เกี่ยวกับผู้ตรวจการแผ่นดิน
– แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับผู้ตรวจการแผ่นดิน
– ประการผู้ตรวจการแผ่นดิน เรื่อง การจัดแบ่งส่วนงาน และ ขอบเขตหน้าที่ของส่วนงานในสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. 2556
– ระเบียบผู้ตรวจกาแผ่นดิน ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2555
– ระเบียบผู้ตรวจการแผ่นดิน ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของผู้ตรวจการ แผ่นดินและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ.2551
– ระเบียบผู้ตรวจการแผ่นดินว่าด้วยการแต่งตั้งวุฒิ สมัคร พ.ศ.2554
– ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเมืองเศรษฐกิจสังคม
– แนวข้อสอบข่าวเหตุการณ์ปัจจุบัน
– ตัวอย่างแนวข้อสอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550
– แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
– เฉลยคำตอบแนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
– แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
– การวิจัยเชิงนโยบาย
– การวิจัยเชิงปริมาณ
– การประเมินผลและการวิเคราะห์ข้อมูล
– ความหมายนิยามเกี่ยวกับการวิจัย
– แนวข้อสอบความรู้พื้นฐานการวิจัย
– แนวข้อสอบความรู้การวิจัย
– แนวข้อสอบความรู้การวิจัย และพื้นฐานทางสถิติพร้อมเฉลย

 

ราคา 250 บาท
จัดทำโดย SP ACADEMY