SP-446 สรุป+ข้อสอบ นักวิชาการสิ่งแวดล้อม ปฏิบัติการ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ป.ตรี+ป.โท)

250฿

คำอธิบาย

SP-446 สรุป+ข้อสอบ นักวิชาการสิ่งแวดล้อม ปฏิบัติการ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ป.ตรี+ป.โท)

สารบัญ
– กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2555
– พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535
– ความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
– สรุปสาระสำคัญ แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2555-2559
– ข้อมูลตัวชี้วัด(Baseline data) ภายใต้แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2555-2559
– การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
– ตัวอย่างแนวข้อสอบแผนพัฒนาฯ 11 (พ.ศ.2555-2559)
– เฉลยคำตอบ
– แนวข้อสอบ ถาม-ตอบ (อัตนัย) นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ
– แนวข้อสอบ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ
– เฉลยคำตอบ
– แนวข้อสอบ – ข้อสอบอาเซียน : ASEAN
– เฉลยคำตอบ
ราคา 250 บาท
จัดทำโดย SP ACADEMY