SP-441 สรุป+ข้อสอบอัตนัยล่าสุด นักวิชาการศึกษา(ด้านภาษาอังกฤษ) สกอ. วุฒิ ป.โท

250฿

คำอธิบาย

SP-441 สรุป+ข้อสอบอัตนัยล่าสุด นักวิชาการศึกษา(ด้านภาษาอังกฤษ) สกอ. วุฒิ ป.โท

สารบัญ
– ความรู้เกี่ยวกับ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
– โครงสร้าง อำนาจหน้าที่และกรอบอัตรากำลังของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กระทรวงศึกษาธิการ
– กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
– กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546
– พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
– สรุปพระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
– พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
– สรุปสาระสำคัญ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 – (พ.ศ. 2555-2559)
– พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉ.2 พ.ศ. 2545)(ฉ.3 พ.ศ 2553)
– พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2545,2553
– แผนอุดมศึกษา
– ความรู้เกี่ยวกับ การจัดการอุดมศึกษา
– ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา
– ความรู้ด้านภาษาอังกฤษ การสรุปประเด็น การโต้ตอบ การกล่าวสุนทรพจน์
– แนวข้อสอบ ถาม-ตอบ (อัตนัย) ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ สกอ.

 

ราคา 250 บาท
จัดทำโดย SP ACADEMY