SP-407 สรุป+ข้อสอบ นักวิชาการพัสดุ รัฐสภา ปฏิบัติการ วุฒิปริญญาตรี

250฿

คำอธิบาย

SP-407 สรุป+ข้อสอบ นักวิชาการพัสดุ รัฐสภา ปฏิบัติการ วุฒิปริญญาตรี

สารบัญ
ความรู้ความสามารถ (กฎหมาย กฎ ระเบียบ)
– รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557
– รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557 แก้ไขเพิ่ม (ฉบับที่ 1 ) พ.ศ. 2558
– ข้อบังคับ การประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2557
– พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการฝ่ายรัฐสภา พ.ศ. 2554
– พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการรัฐสภา พ.ศ. 2554
– พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการรัฐสภา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
– แนวข้อสอบ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557
– แนวข้อสอบ : ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย กฎ ระเบีบย ที่เกี่ยวกับวงงานรัฐสภา
– ข้อสอบข่าวเหตุการณ์ ความรู้การเมือง เศรษฐกิจ สังคม
– พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ ฝ่ายรัฐสภา พ.ศ. 2554
– พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการรัฐสภา พ.ศ. 2554
– ความรู้เกี่ยวกับข้าราชการรัฐสภา
ความรู้ในการปฏิบัติงาน
– จรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ พ.ศ. 2543
– แนวทางปฏิบัติในการจัดการพัสดุ ด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์และ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
– การปฏิบัติระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
– สรุประเบียบว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– ระเบียบสำนักนายกฯ ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– ระเบียบรัฐสภา ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2555
– แนวข้อสอบ : ภาค ข. ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง

 

ราคา 250 บาท
จัดทำโดย SP ACADEMY