SP-383 คู่มือสอบเข้าเรียนต่อ ป.โท การทดสอบศักยภาพ RGRE สรุป+ข้อสอบล่าสุด เฉลยพร้อมอธิบายเข้าใจง่าย

250฿

คำอธิบาย

SP-383 คู่มือสอบเข้าเรียนต่อ ป.โท การทดสอบศักยภาพ RGRE สรุป+ข้อสอบล่าสุด เฉลยพร้อมอธิบายเข้าใจง่าย

สารบัญ
– ความถนัดทางเชาว์ปัญญา (Aptitude Test)
– ความสามารถทางภาษา
– แบบอนุกรมตัวเลข
– แนวข้อสอบ อนุกรม
– การหาตัวเลขที่ขาดหายไป
– แนวข้อสอบให้หาตัวเลขที่ขาดหายไป
– การจับใจความ ตีความ วิเคราะห์ข้อความและบทความ
– การจับใจความ ตีความ วิเคราะห์ข้อความและบทความ
– แนวข้อสอบ ความสามารถด้านตัวเลข
– แนวข้อสอบ ความสามารถด้านความจำ
– แบบรูปทรงเรขาคณิต
– แนวข้อสอบ ความสามารถด้านมิติสัมพันธ์
– แนวข้อสอบ ความสามารถด้านตัวเลข
– อนุกรมตัวเลขและตัวอักษร
– ภาพสามมิติ การประกอบภาพสามมิติ
– ข้อสอบอนุกรม
– ข้อสอบความสัมพันธ์จากรูปภาพ
– แนวข้อสอบ ด้านการคิดคำนวณ
– ความถนัดทางเชาว์ปัญญา (Aptitude Test) ชุดที่ 2
– ความถนัดทางเชาว์ปัญญา (Aptitude Test) ชุดที่ 3
– แนวข้อสอบ ความสามารถทางภาษา
– แนวข้อสอบ การสรุปความ การวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ
– แนวข้อสอบ วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป

 

ราคา 250 บาท
จัดทำโดย SP ACADEMY