SP-368 สรุป+ข้อสอบ นายทหารสัญญาบัตร ศิลปศาสตร์ กลุ่มสอบที่ 3

250฿

คำอธิบาย

SP-368 สรุป+ข้อสอบ นายทหารสัญญาบัตร ศิลปศาสตร์ กลุ่มสอบที่ 3

สารบัญ
– ความรู้ทั่วไปข่าวเหตุการณ์ปัจจุบัน ด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม
– หลักนิติศาสตร์กับกฎหมายที่สำคัญต่อชีวิตประจำวัน
– ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย หลักกฎหมายทั่วไป กฎหมายเบื้องต้นที่ควรรู้
– กฎหมายแพ่งและพาณิชย์
– ตัวอย่างแนวข้อสอบกฎหมายทั่วไปเบื้องต้น
– สังคมศาสตร์ – หลักสังคมวิทยากับสังคมวัฒนธรรมไทย
– แนวข้อสอบ – ข้อสอบ สังคมศาสตร์
– แนวข้อสอบ – ข้อสอบ สังคมศาสตร์
– รัฐศาสตร์ – การเมืองการปกครองของไทย
– รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 สาระสำคัญ-สรุก-ย่อความรู้รัฐธรรมนูญ2550
– ตัวอย่างแนวข้อสอบ/ข้อสอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550
– ข่าวเหตุการณ์ปัจจุบัน ความรู้ด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม
– แนวข้อสอบ/ตัวอย่างข้อสอบ การเมือง การปกครองตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2550
– เศรษฐศาสตร์ – หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
– แนวข้อสอบ – ข้อสอบ เศรษฐศาสตร์
– ตัวอย่างข้อสอบเศรษฐศาสตร์ ความรู้วิชาเศรษฐศาสตร์

ราคา 250 บาท
จัดทำโดย SP ACADEMY