แนวข้อสอบใหม่ล่าสุด นายร้อยตำรวจ วุฒิป.โท/เนติบัณฑิตไทย สำหรับสอบทุกตำแหน่ง เล่ม 2

260฿

คำอธิบาย

แนวข้อสอบใหม่ล่าสุด นายร้อยตำรวจ วุฒิป.โท/เนติบัณฑิตไทย สำหรับสอบทุกตำแหน่ง เล่ม 2

สารบัญ
– พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547
– กฎ ก.ตร. ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ พ.ศ. 2551
– กฎ ก.ตร. ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและระยะเวลาการประเมินผล การปฏิบัติราชการของข้าราชการตำรวจ พ.ศ. 2547
– กฎ ก.ตร. ว่าด้วยการสืบสวนข้อเท็จจริง พ.ศ. 2547
– พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
– รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550
– พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
– ความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลและจำนวน
– ความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
ราคา 260 บาท
จัดทำโดย ทีมงานเกียรตินิยม