SP-345 สรุป+ข้อสอบ นายร้อยตำรวจ รองสว. วิชา การบริหารงานตำรวจ วุฒิ ป.โท

250฿

คำอธิบาย

SP-345 สรุป+ข้อสอบ นายร้อยตำรวจ รองสว. วิชา การบริหารงานตำรวจ วุฒิ ป.โท

สารบัญ
– ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.)
– ทฤษฎีองค์การและการจัดการภาครัฐ
– แนวข้อสอบ ทฤษฎีองค์การและการจัดการภาครัฐ
– เฉลยคำตอบ
– แนวข้อสอบ ทฤษฎีองค์การและการจัดการภาครัฐ
– เฉลยคำตอบ
– การบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ
– แนวข้อสอบ การบริหารทรัยพากรมนุษย์ภาครัฐ
– เฉลยคำตอบ
– นโยบายสาธารณะ
– แนวข้อสอบ นโยบายสาธารณะ
– เฉลยคำตอบ
– ตัวอย่างแนวข้อสอบ วิชาภาษาไทย
– เฉลยแนวข้อสอบ
– แนวข้อสอบ วิชาภาษาไทย
– เฉลยข้อสอบ
– ความรู้ความสามารทั่วไปทางการศึกษา
• หลักการวัดและประเมินผลทางการศึกษา
• การวิจัยทางการศึกษา
• จิตวิทยาการศึกษา
• หลักสูตรและการสอน
• การบริหารการศึกษา
– แนวข้อสอบ ความรู้ความสามารถทั่วไปทางการศึกษา
– เฉลยคำตอบ
– พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2558
– ตัวอย่างข้อสอบ / แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547
– เฉลยคำตอบ
– แนวข้อสอบ กฎ ก.ตร.ว่าด้วยการสืบสวนข้อเท็จจริง พ.ศ. 2556
– เฉลยคำตอบ
– กฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ พ.ศ. 2551 ตัวอย่างแนวข้อสอบ-ข้อสอบ กฎ ก.ตร. ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ พ.ศ. 2551
– เฉลยพร้อมคำอธิบาย
– แนวข้อสอบ – ข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
– ความรู้วิชาภาษาอังกฤษ
– เฉลยคำตอบ
– แนวข้อสอบ ความสามารถการคิดเชิงเหตุผลและจำนวน
– เฉลยคำตอบ
ราคา 250 บาท
จัดทำโดย SP ACADEMY