คู่มือเตรียมสอบ พนักงานคดีปกครอง

200฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบ พนักงานคดีปกครอง

ประกอบด้วย

กฎหมายปกครอง

วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง

กรมการปกครอง

พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ 2547

พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542

ความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546

ราคา 200 บาท

จัดทำโดย กลุ่มพัฒนาวิชาการ