SP-303 คู่มือ แนวข้อสอบ นักบริหารงานทั่วไป4 ภาค ก+ข การประปาส่วนภูมิภาค (กปก.) วุฒิป.ตรี

250฿

คำอธิบาย

SP-303 คู่มือ แนวข้อสอบ นักบริหารงานทั่วไป4 ภาค ก+ข การประปาส่วนภูมิภาค (กปก.) วุฒิป.ตรี

สารบัญ
•ประวัติการประปาส่วนภูมิภาค
ประปาประเทศไทย
– การแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำบริโภคและการจัดหาน้ำสำหรับบริโภคให้แก่ประชาชนในอดีต
– การจัดตั้งการประปาส่วนภูมิภาคเป็นรัฐวิสาหกิจ
– ประวัติการก่อสร้างการประปาในส่วนภูมิภาค
– ภารกิจ และหน้าที่ของการประปาส่วนภูมิภาค
– วิสัยทัศน์ของ กปภ.
– พันธกิจ
– วัตถุประสงค์หลักขององค์กร
– ค่านิยม (Value)
•ประกาศการประปาส่วนภูมิภาค เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการใช้น้ำประปา และอัตราค่า•บริการตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา
•อาเซียน : ASEAN
•7 อาชีพที่จะทำได้อย่างเสรีทั่วทั้งอาเซียน
•แนวข้อสอบ-ข้อสอบ อาเซียน : ASEAN
•แนวข้อสอบ ความสามารถทั่วไป
•แนวข้อสอบ -ข้อสอบ ความรู้ความสามารถทั่วไป
•แนวข้อสอบ วิชาภาษาไทย
•ตัวอย่างแนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
•แนวข้อสอบ วิชาภาษาอังกฤษ
•รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557
•รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พุทธศักราช 2558
•ความรู้เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557
•แนวข้อสอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557
•ข้อสอบข่าวเหตุการณ์ ความรู้การเมือง เศรษฐกิจ สังคม
•ตัวอย่างแนวข้อสอบแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559)
•ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548
•ตัวอย่างข้อสอบ-แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ
•ทักษะการรวบรวมและจัดการข้อมูล
•ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
– ประเภทของคอมพิวเตอร์
– อุปกรณ์พื้นฐานของคอมพิวเตอร์
– ระบบปฏิบัติการ
– โปรแกรมคอมพิวเตอร์
– คอมพิวเตอร์กับงานธุรการ
•ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronics Mail)
•ตัวอย่างแนวข้อสอบ ความรู้การใช้คอมพิวเตอร์
•ตัวอย่างแนวข้อสอบ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 

ราคา 250 บาท
จัดทำโดย SP ACADEMY