SP-282 สรุป+ข้อสอบ เสมียน กองทัพอากาศนายทหารต่ำกว่าสัญญาบัตร ใหม่ล่าสุด ภาค ข

250฿

คำอธิบาย

SP-282 สรุป+ข้อสอบ เสมียน กองทัพอากาศนายทหารต่ำกว่าสัญญาบัตร ใหม่ล่าสุด ภาค ข

สารบัญ
– ประวัติกองทัพอากาศ
– วิสัยทัศน์
– พระราชบัญญัติ กำลังสำรอง พ.ศ. 2558
– กฎกระทรวงกิจการกำลังสำรอง พ.ศ. 2559
– คณะรัฐมนตรี (ครม.) รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์ โอชา (นายกฯ คนที่ 29)
– รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557
– รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2559
– อาเซียน : ASEAN
– ตัวอย่างแนวข้อสอบ แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
– เฉลยคำตอบ
– แนวข้อสอบ รัฐธรรมนูญ (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557
– เฉลยคำตอบ
– ข้อสอบข่าวเหตุการณ์ปัจจุบัน เหตุการณ์ด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม
– เฉลยคำตอบ
– ความเป็นพลเมืองที่ดี
– แนวข้อสอบ ความเป็นพลเมืองดี
– ความรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ
– หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง
– แนวข้อสอบ ความรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
– เฉลยคำตอบ
– ข้อสอบข่าวเหตุกาณณ์ปัจจุบันเหตุการณ์ด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม
– เฉลยคำตอบ
– แนวข้อสอบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
– เฉลยคำตอบ
– ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
– ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Mail)
– เฉลยคำตอบ
– แนวข้อสอบ – ข้อสอบความรู้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
– เฉลยคำตอบพร้อมคำอธิบาย
– ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548
– ถาม-ตอบ ระเบียบงานสารบรรณ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงาน สารบรรณ
– ตัวอย่างข้อสอบ – แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ
– เฉลยแนวข้อสอบ
– ตัวอย่างข้อสอบ/ แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ
– หลักนิติศาสตร์กับกฎหมายที่สำคัญต่อชีวิตประจำวัน
– แนวข้อสอบ ความรู้พื้นฐานกฎหมายทั่วไป
– เฉลยคำตอบ
– แนวข้อสอบ ความรู้การเมือง เศรษฐกิจ สังคม
– เฉลยคำตอบ
– ตัวอย่างแนวข้อสอบ ความรู้ทั่วไป
– เฉลยคำตอบ

 

ราคา 250 บาท
จัดทำโดย SP ACADEMY