Sale!

SP-224 คู่มือสอบเข้า กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน วุฒิ ป.ตรี ตำแหน่งนิติกร กลุ่มงานบริหารทั่วไป สรุปเนื้อหาข้อสอบล่าสุด

250฿ 238฿

คำอธิบาย

SP-224 คู่มือสอบเข้า กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน วุฒิ ป.ตรี ตำแหน่งนิติกร กลุ่มงานบริหารทั่วไป สรุปเนื้อหาข้อสอบล่าสุด

สารบัญ
– ประวัติกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
– ภารกิจหน้าที่
– กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2554
– แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับ : กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
– แนวข้อสอบ/ตัวอย่างข้อสอบ การเมือง การปกครอง ตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550
– เฉลยคำตอบ
– ตัวอย่างแนวข้อสอบแผนฯ11แผนพัฒนาฯฉบับที่11(พ.ศ.2555-2559)
– แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
– เฉลยคำตอบ
– พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545
– แผนยุทธศาสตร์กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2555-2559
– บทบาทและสถานภาพและกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
– บทวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและทิศทางองค์กร
– แผนยุทธ์ศาสตร์กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2555-2559
– ความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์
– โปรแกรมประมวลผลคำ
– การพิมพ์สัมผัส
– การเข้าสู่โปรแกรม Microsoft Word
– การใช้อินเทอร์เน็ต และไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
– แนวข้อสอบ – ข้อสอบความรู้การใช้คอมพิวเตอร์
– เฉลยคำตอบ
– ตัวอย่างแนวข้อสอบความรู้การใช้คอมพิวเตอร์
– เฉลยละเอียดพร้อมคำอธิบาย
– กฎหมายแพ่งและพาณิชย์
– กฎหมายอาญา
– แนวข้อสอบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
– เฉลยคำตอบ
– แนวข้อสอบ: นิติกร
– เฉลยคำตอบ

 

ราคา 250 บาท
จัดทำโดย SP ACADEMY