สรุปเนื้อหาและเฉลยข้อสอบเจาะประเด็น นักเรียนไปรษณีย์ ใหม่ล่าสุด

250฿

คำอธิบาย

สรุปเนื้อหาและเฉลยข้อสอบเจาะประเด็น นักเรียนไปรษณีย์ ใหม่ล่าสุด

 

สารบัญ

  ประวัติกิจการไปรษณีย์ไทย
  วิสัยทัศน์ พันธกิจ  วัตถุประสงค์ นโยบาย ไปรษณีย์ไทย
  แนวข้อสอบวิชา คณิตศาสตร์
  แนวข้อสอบวิชา ภาษาไทย
  แนวข้อสอบวิชา ภาษาอังกฤษ
  สรุปความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
  แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
  พระราชบัญญัติไปรษณีย์ พศ.2477
  พระราชบัญญัติการสื่อสารแห่งประเทศไทย พศ.2519
  พระราชกฤษฎีกา กำหนดอำนาจ สิทธิ และประโยชน์ของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด พศ.2546
  แนวข้อสอบการทดสอบทัศนคติ
  แนวข้อสอบทัศนคติต่อความซื่อสัตย์ (แบบปรนัย)
  แนวข้อสอบวัดความรู้สึกต่อจริยธรรม
  แนวข้อสอบวัดจริยธรรมจากสถานการณ์ที่มีตัวเลือก
  แนวข้อสอบทัศนคติ (แบบปรนัย)

จัดทำโดย… สถาบันวิชาการ CAMPUS ACADEMY