ความรู้เกี่ยวกับไปรษณีย์ไทย

100฿

คำอธิบาย

ความรู้เกี่ยวกับไปรษณีย์ไทย  

สารบัญ

ภาค 1 ความรู้เกี่ยวกับไปรษณีย์ไทย

– ประวัติกิจการไปรษณีย์ไทย

– ยุคของไปรษณีย์ไทย

– วิสัยทัศน์ (Vision) ฯลฯ

ภาค 2 กฎหมายใกล้ตัว

– พระราชบัญญัติไปรษณีย์ พ.ศ.2477

– พระราชกำหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548

– พระราชกฤษฎีกากำหนดอำนาจ สิทธิ เเละประโยชน์ของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด พ.ศ.2546 ฯลฯ

ภาค 3 หลักการไปรษณีย์ไทย ตามไปรษณียนิเทศ พ.ศ.2557

– 1. มติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 2. ที่ทำการไปรษณีย์อนุญาต, ร้านไปรษณีย์ไทย

– การส่งสิ่งของทางไปรษณีย์

– การใช้ตราไปรษณียากร ฯลฯ