HI-171 คู่มือเตรียมสอบเข้าโรงเรียนการไปรษณีย์

155฿

คำอธิบาย

HI-171 คู่มือเตรียมสอบเข้าโรงเรียนการไปรษณีย์  

สารบัญ

– ระเบียบการทั่วไป รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในโรงเรียนการไปรษณีย์

– ประวัติกิจการไปรษณีย์ไทย

– วิชาคณิตศาสตร์

– วิชาภาษาไทย

– วิชาภาษาอังกฤษ

– วิชาคอมพิวเตอร์

– ทัศนคติหรือเจตคติ

– สาระสำคัญ พระราชบัญญัติ ไปรษณีย์ พ.ศ.2477 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2483

– สาระสำคัญ พระราชบัญญัติ การสื่อสารแห่งประเทศไทย พ.ศ.2519

– สาระสำคัญ พระราชกฤษฎีกา กำหนดอำนาจ สิทธิ และประโยชน์ของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด พ.ศ.2546

– กฎกระทรวง กำหนดอัตราไปรษณียากร และค่าธรรมเนียมอื่นตามพระราชบัญญัติ ไปรษณีย์ พ.ศ.247 พ.ศ.2547