BC-8026 คู่มือเตรียมสอบ ไปรษณีย์ไทย

250฿

คำอธิบาย

BC-8026 คู่มือเตรียมสอบ ไปรษณีย์ไทย

สารบัญ
• เจาะข้อสอบความถนัด
– อนุกรม
– คณิตศาสตร์ทั่วไป
– แบบสรุปความทางตรรกศาสตร์
– การสรุปเหตุผลเชิงตรรกวิทยา
– มิติสัมพันธ์และด้านการประสานสัมพันธ์
• เจาะข้อสอบคณิตศาสตร์
– เซ็ต
– ตรรกศาสตร์
– ความาสัมพันธ์และฟังก์ชั่น
– จำนวนจริง
– ความน่าจะเป็น
– สถิติ
– ลำดับและอนุกรม
– เจาะแนวข้อสอบรวม
• สรุปเนื้อหาภาษาไทย หลักภาษา การใช้ภาษา และความเข้าใจภาษา
– คำเป็นคำตาย
– หลักการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร
– ระดับภาษาและการใช้ภาษาที่ถูกต้อง
– การใช้คำราชาศัพท์และสำนวนไทย
– การอ่านและการอ่านจับใจความสำคัญ
– หลักการเขียนและการเขียนโครงเรื่อง
– เจาะแนวข้อสอบรวมภาษาไทย
• เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ
– แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1
– แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2
• ความรู้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
– เจาะข้อสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ชุดที่ 1
– เจาะข้อสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ชุดที่ 2
• ความรู้ทางด้านทัศนคติและเจตคติ (Attitude)
– แบบทดสอบ

 

ราคา 250 บาท
จัดทำโดย THE BEST CENTER