คู่มือเตรียมสอบเข้าเรียนใน โรงเรียนการไปรษณีย์

145฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบเข้าเรียนใน โรงเรียนการไปรษณีย์

สารบัญ
-การไปรษณีย์
-ประวัติกิจการไปรษณีย์ไทย
-ความรู้ทั่วไป วิชาคณิตศาสตร์
แนวข้อสอบ วิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 1 พร้อมเฉลย
แนวข้อสอบ วิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 2 พร้อมเฉลย
แนวข้อสอบ วิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 3 พร้อมเฉลย
-ความรู้ทั่วไป วิชาภาษาไทย
แนวข้อสอบ วิชาภาษาไทย ชุดที่ 1 พร้อมเฉลย
แนวข้อสอบ วิชาภาษาไทย ชุดที่ 2 พร้อมเฉลย
แนวข้อสอบ วิชาภาษาไทย ชุดที่ 3 พร้อมเฉลย
-ความรู้ทั่วไป วิชาภาษาอังกฤษ
แนวข้อสอบ วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1 พร้อมเฉลย
แนวข้อสอบ วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2 พร้อมเฉลย
แนวข้อสอบ วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 3 พร้อมเฉลย
-ความรู้ทั่วไปวิชาคอมพิวเตอร์
แนวข้อสอบ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมเฉลย
-ทัศนคติหรือเจตคติ
-พระราชบัญญัติไปรษณีย์ พุทธศักราช 2477
-สาระสำคัญ พระราชบัญญัติ ไปรษณีย์ พุทธศักราช 2477
แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ ไปรษณีย์ พุทธศักราช 2477 พร้อมเฉลย
-พระราชบัญญัติ การสื่อสารแห่งประเทศไทย พุทธศักราช 2519
-สาระสำคัญ พระราชบัญญัติ การสื่อสารแห่งประเทศไทย พุทธศักราช 2519
แนวข้อสอบ พระราชบํญญํติการสื่อสารแห่งประเทศไทย พุทธศักราช2519พร้อม เฉลย
-พระราชฎีกา กำหนดอำนาจ สิทธิ และประโยชน์ของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
พ.ศ.2546
-สาระสำคัญ พระราชฎีกา กำหนดอำนาจ สิทธิ และประโยชน์ของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด พ.ศ.2546
แนวข้อสอบ พระราชฎีกา กำหนดอำนาจ สิทธิ และประโยชน์ของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด พ.ศ.2546 พร้อมเฉลย
-กฎกระทรวง กำหนดอัตราไปษณียากร และค่าธรรมเนียมอื่นๆตามพระราช บัญญัติไปรษณีย์ พุทธศักราช 2477 พ.ศ.2547
แนวข้อสอบกฎกระทรวง กำหนดอัตราไปรษณียากร และค่าธรรมเนียมอื่น ตาม พระราชบัญญัติไปรษณีย์ พุทธศักราช 2477 พ.ศ. 2547 พร้อมเฉลย

 

ราคา 145 บาท
จัดทำโดย Hi-ED