SP-142 สรุป+ข้อสอบล่าสุด พนักงานวิชาการศึกษา วุฒิป.โท กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย (SP)

250฿

คำอธิบาย

SP-142 สรุป+ข้อสอบล่าสุด พนักงานวิชาการศึกษา วุฒิป.โท กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย (SP)

สารบัญ

1.ความรู้พื้นบานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
ประเด็นยุทธศาตร์
กำกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
กระทรวงมหาดไทย มหาดไทย พ.ศ. 2551
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
กระทรวงมหาดไทย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
กระทรวงมหาดไทย :Ministry of interior
พระราชบัญญัติบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน (ฉบับที่ 8) พศ 2553
พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
ระเบียบสำนักงานนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ
ความรู้เกี่ยวกับระเบียบฯว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
ระเบียบสำนักนายกรับมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
คำอธิบายระเบียบสำนักงานนายกรับมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
นโยบายรัฐบาล
ความรู้เกี่ยวกับแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564ป
หลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ทฤษฎีไหม่ตามแนวพระราชดำริ
เกษตรทฤษฎีไหม่
ความรู้ด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยีของประเทศไทยและต่างประเทศ
อาเซียน : ASEAN
แนวข้อสอบนโยบายกระทรวงมหาดไทยและกรมส่งเสริมการปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
ตัวอย่างแนวข้อสอบ แผนพัฒนาฯฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564)
ข้อสอบข่าวเหตุการณ์ ความรู้การเมือง เศรษฐกิจ สังคม
2 ความรู้พื้นฐานเฉพาะตำแหน่ง
องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.)
เทศบาล
องค์การบริหารส่วนตำบล
พ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจไห้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
แนวข้อสอบ-ข้อสอบ พ.ร.บ. องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
แนวข้อสอบ-ข้อสอบ กฎหมายเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท)
แนวข้อสอบความรู้เฉพาะตำแหน่ง
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒนาฐานการศึกษาสังกัดองค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่น
มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การประเมินเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
แนวข้อสอบกฎหมายที่เกี่ยวกับการปฎิบัติราชการ

 

จัดทำโดย…สถาบันวิชาการ SP ACADEMY