SP-133 คู่มือเตรียมสอบ สถาปนิก 3 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) ภาค ข. (อบต.) วุฒิปริญญาตรี สรุป+ข้อสอบ (ล่าสุด)

250฿

คำอธิบาย

SP-133 คู่มือเตรียมสอบ สถาปนิก 3 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) ภาค ข. (อบต.) วุฒิปริญญาตรี สรุป+ข้อสอบ (ล่าสุด)

 

รวบรวมและเรียบเรียงให้ตรงกับวัตถุประสงค์ของการสอบคัดเลือกเข้ารับราชการ โดยจัดเตรียมความรู้เบื้องต้นที่จำเป็นและมักถูกออกสอบหรือข้อสอบบ่อยๆ ได้อย่างครอบคลุมตามวัตถุประสงค์

ผู้เขียน ฝ่ายวิชาการ สถาบันวิชาการ SP Academy