BC-7028 รวมแนวข้อสอบ MBA ปริญญาโท บริหารธุรกิจ

260฿

คำอธิบาย

BC-7028  รวมแนวข้อสอบ MBA  ปริญญาโท บริหารธุรกิจ

สารบัญ


* รวมแนวข้อสอบ หลายมหาวิทยาลัย

                Ø คณิตศาสตร์                                                                                                                                             

                Øการใช้เหตุผลเพื่อการวิเคราะห์ประเด็นปัญหา

                Øความรู้เกี่ยวกับธุรกิจเบื้องต้น

                Øความรู้เกี่ยวกับการตลาด

                Øการวิเคราะห์ประเด็นปัญหาทางธุรกิจ

                Øการใช้เหตุผล

                Øการจัดการผลิต

                Øการเงิน

                Øภาษาอังกฤษ

                Øบัญชี


*
ข้อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อปริญญาโท NIDA  (ภาคปกติ)


*
ข้อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อปริญญาโท NIDA  (Young Executive MBA)


*
ข้อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อปริญญาโท มหาวิทยาลัยรามคำแหง(ภาคปกติ)


*
ข้อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อปริญญาโท มหาวิทยาลัยรามคำแหง(Young Executive MBA)


*
ข้อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อปริญญาโท จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย(ภาคปกติ)


*
ข้อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อปริญญาโท มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ภาคปกติ)


*
ข้อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อปริญญาโท มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ภาคปกติ)


*
ข้อสอบคณิตศาสตร์ทั่วไป (ภาคคำนวณ)