คู่มือเตรียมสอบ ก.พ. 4 วุฒิ ป.โท

250฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบ ก.พ. 4 วุฒิ ป.โท

สารบัญ

• แนวข้อสอบ ก.พ.4
• โจทย์คณิตศาสตร์ทั่วไป
– เรื่องร้อยละ เปอร์เซ็น
– เรื่องค่าเฉลี่ย
– เรื่องอัตราเร็ว ระยะทาง
– เรื่องอัตราส่วน สัดส่วน
– เรื่องการทำงาน
– เรื่องสมการ
– เรื่องของผสม
– เรื่องการจัดลำดับ การจัดหมู่
• โจทย์เรื่องการวิเคราะห์ข้อมูล เพียงพอ
• โจทย์เรื่องการวิเคราะห์เลขสดมภ์
• โจทย์เรื่องการวิเคราะห์เลข Operation
• โจทย์อนุกรม
• โจทย์อุปมา-อุปมัย
• โจทย์การสรุปเหตุผลตามหลักตรรกศาสตร์
• โจทย์เงื่อนไขทางภาษา
• โจทย์เงื่อนไขทางสัญลักษณ์
• เรื่อง ความหมายใช้คำหรือกลุ่มคำ
• ข้อสอบเติมคำ-กลุ่มคำในช่องว่าง
• ข้อสอบราชาศัพท์
• แนวข้อสอบอุปมา-อุปไมย
• ความบกพร่องของประโยค
• ข้อสอบการอ่านบทความ-การทำความเข้าใจบทความ
• แนวข้อสอบเรื่องการสะกดคำให้ถูกต้อง
• แนวข้อสอบเรื่องความสัมพันธ์
• แนวข้อสอบการเรียงลำดับข้อความ
• รวมแนวข้อสอบวิชาภาษาไทย
• แนวข้อสอบการเลือกใช้คำและกลุ่มคำ
• แนวข้อสอบ วิชาภาษาอังกฤษ

 

ราคา 250 บาท
จัดทำโดย ดร. ธนิต สุวรรเมนะ