คู่มือเตรียมอสอบ ความรู้ความสามารถทั่วไป วุฒิ ป.โท ก.พ.4

250฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบ ความรู้ความสามารถทั่วไป วุฒิ ป.โท ก.พ.4

สารบัญ
เอกสารวิชา…คณิตศาสตร์
ชุดที่ 1 เลขอนุกรม ชุดพิเศษ
ชุดที่ 2 เลขเชิงกลและเลขโอเปอเรชัน
ชุดที่ 3 ระบบจำนวน
ชุดที่ 4 คณิตศาสตร์ทั่วไป
ชุดที่ 5 การวิเคราะห์ข้อมูล
ชุดที่ 6 การสอดคล้อง ของข้อมูล
ชุดที่ 7 เงื่อนไขสัญลักษณ์
ชุดที่ 8 เงื่อนไขภาษา
โจทย์ภาษาไทย
วิเคราะห์โครงสร้างและเรื่องที่ออกสอบหลักสูตรต่างๆ
ชุดที่ 1 ประโยครัดกุมและถูกต้องตามหลักภาษารูปแบบที่ 1
ชุดที่ 2 ประโยครัดกุมและถูกต้องตามหลักภาษารูปแบบที่ 2
ชุดที่ 3 ประโยครัดกุมและถูกต้องตามหลักภาษารูปแบบที่ 3
ชุดที่ 4 การเรียงลำดับข้อความ
ชุดที่ 5 การสรุปความและการตีความ
ชุดที่ 6 การอ่านบทความสั้น
ชุดที่ 7 การอ่านบทความยาว
ชุดที่ 8 การอ่านบทความยาว
– แนวข้อสอบ วิชาภาษาอังกฤษ

 

ราคา 250 บาท