SP-238 สรุป+ข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปปง. (สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน) ใหม่ล่าสุด

250฿

สรุปและเจาะข้อสอบ

คำอธิบาย

SP-238  สรุป+ข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปปง. (สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน) ใหม่ล่าสุด

สารบัญ

ประวัติสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน(ปปง.)

-วิสัยทัศน์
-ค่านิยมหลัก
สำนักงานป้องกันและปราบปรมการฟอกเงิน

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542และที่แก้ไขเพิ่มเติม

พระราชบัญยัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ 5)พ.ศ.2558

กฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (ฉบับที่2) พ.ศ.2559

กฏกระทรวงกำหนดธุรกรรมที่สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา16 ต้องจัดให้ลูกค้าแสดงตน พ.ศ.2559

ประกาศสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เรื่องผลการเลือก

กรรมการผู้ทรงคุณวุติ เป็นประธานกรรมการ และรองประะาน กรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายสูง พ.ศ.2559

กฎกระทรวงฉบับที่ 14 (พ.ศ.2559)
คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 24/2559 เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่ง

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุติในคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ข้อบังคับสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ว่าด้วยจรรยา ข้าราชการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2552

ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2 )พ.ศ.2548

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2548

แผนยุทธศาสตร์ 5ปี (พ.ศ. 2560-2564)และแผนปฎิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ.2560-2563) สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

บทนำ
แผนยุทธสาสตร์ 5ปี (พ.ศ.2560-2564)สำนักงาน ปปง.
แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ.2560-2563) สำนักงาน ปปง.
การแปลงยุทธศาสตร์และการติดตามและประเมินผล

แนวข้อสอบ วิชาภาษาอังกฤษ
เฉลยคำตอบ
แนวข้อสอบ วิชาภาษาอังกฤษ
เฉลยคำตอบ
นโยบายรัฐบาล
ความรู้เกี่ยวกับแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564)
-ภาพรวมการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯฉบับที่12

อาเซียน:ASEAN
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริ
เกษตรทฤษฎีใหม่
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

โครงการพระราชดำริ สิ่งประดิษฐ์ของพระเจ้าอยู่หัว
ตัวอย่างแนวข้อสอบแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564)
เฉลยคำตอบ
ข้อสอบข่าวเหตุการณ์ ความรู้การเมืง เศรษฐกิจ สังคม
เฉลยคำตอบ

ราคา 250 บาท
รวบรวมและจัดทำโดย สถาบันวิชาการ SP ACADEMY