BC-5697 คู่มือเตรียมสอบนิติกร การไฟฟ้านครหลวง

260฿

ประกอบด้วยพรบ. และเจาะข้อสอบ

คำอธิบาย

BC-5697  คู่มือเตรียมสอบนิติกร การไฟฟ้านครหลวง

ประกอบด้วย พรบ และเจาะข้อสอบ

*  เจาะข้อสอบประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

*  เจาะข้อสอบประมวลกฎหมายอาญา

*  เจาะข้อสอบประมาวลกฎหมายวิธิพิจารณาความแพ่ง

*  เจาะข้อสอบกฎหมายธุรกิจ

*  ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายแรงงานสัมพันธ์
–  เจาะข้อสอบ

*  พระราชบัญญัติจัดต้ั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522
–  เจาะข้อสอบ

*  พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551
–  เจาะข้อสอบ

*  พระราชบัญญัติแรงงานรัฐสวิสาหกิจสัมพันธ์
–  เจาะข้อสอล

*  เจาะข้อสอบพระราชบัญัติว่าด้วยช้อมูลข่าวสารของทางราชกา่ร พ.ศ. 2540

*  พระราชบัญญีติการไฟฟ้านครหลวง  พ.ศ. 2501
–  เจาะข้อสอบ