BC-5581 คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ กทม.

270฿

BC-5581  คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ กทม.

ประกอบด้วยเนื้อหา และเจาะข้อสอบ

*  ความรู้ทางด้านสุขาภิบาล

*  การสุขาภิบาลด้านอาหาร

*  ความรู้พื้นฐานทางสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม

*  การจัดหาน้ำสะอาด

*  การจัดการสิ่งปฏิกูล

*  การจัดการมูลฝอย

*  การจัดการของเสียอันตราย

*  การสุขาภิบาลอาหาร

*  การควบคุมและป้องกันมลพิษทางอากาศ

*  การควบคุมแมลงและสัตว์นำโรค

*  การสุขาภิบาลที่พักอาศัยและอาคารสถาบัน

*  การควบคุมและป้องกันมลพิษทางเสียงและการสั่นสะเทือน

*  ภาวะโลกร้อนกับผลกระทบต่องานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม

*  การวางแผนการจัดการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม

*  ปัญหาสิ่งแวดล้อมทีส่งผลกระทบต่อสุขภาพ

*  สรุปพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535

*  พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522
–  เจาะข้อสอบภาคสนาม  ชุดที่ 1
–  เจาะข้อสอบภาคสนาม  ชุดที่ 2
–  เจาะข้อสอบภาคสนาม  ชุดที่ 3
–  เจาะข้อสอบ พรบ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535
–  เจาะข้อสอบ พรบ. สิ่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535

Scroll to Top