ฺBC-5567 คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข

280฿

ประกอบด้วยเนื้อหา พรบ และเจาะข้อสอบ

ฺBC-5567  คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข

ประกอบด้วยเนื้อหา และเจาะข้อสอบ

วิชาที่ 1  พื้นฐานวิชาชีพสาธารณสุข
–  อนามัยชุมชน
–  ระบยข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศ
–  การคุ้มครองผู้บริโภค
–  ประชากรศาสตร์

วิชาที่ 2  วิชาชีพสาธารณสุข
–  การวิจัยทางสาธารณสุข
–  ชีวสถิติ
–  ระบาดวิทยาและการควบคุมโรค
–  บริหารงานสาธารณสุข
–  อนามัยสิ่งแวดล้อม
–  อาชีวอนามัย
–  กฎหมายสาธารณสุข
–  การรักษาพยาบาลเบื้องต้น
–  การส่งเสริมสุขภาพ
–  เจาะข้อสอบ พรบ. สาธารณสุข พ.ศ. 2535
–  เจาะข้อสอบรวมความรู้พื้นฐานและความรู้วิชาชีพสาธารณสุข

Scroll to Top