BC-5574 คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการสาธารณสุข กทม.

260฿

BC-5574  คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการสาธารณสุข กทม.
ประกอบด้วยเนื้อหา พรบ และข้อสอบภาคสนาม

ิBC-5574  คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการสาธารณสุข กทม.

ประกอบด้วยเนือหา และเจาะข้อสอบ

ส่วนที่ 1 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานด้านวิชาการสาธารณสุข
–  การวางแผน ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย รวบรวมข้อมูลทางวิชาการเบื้องต้น
–  ภัยคุกคามสุขภาพ
–  การควบคุม ป้องกัน และกำจัดโรค
–  การสอบสวนโรค
–  การเฝ้าระวังโรค
–  การควบคุมและป้องกันโรค
–  การฟื้นฟูสุขภาพ
–  การดูแลสุขภาพและการรักษาพยาบาลเบื้องต้น
–  พฤติกรรมสุขภาพ
– ระบบบริการสาธารณสุขและการพัฒนางาน
–  การบริหารงานสาธารณสุข
–  การบริการตรวจคัดกรองความเสี่่บงด้านสุขภาพเบื้องต้น
–  การจัดทำเอกสาร/บทความทางวิชาการ
–  สื่อสุขศึกษา/การประชาสัมพันธ์ด้านสุขศึกษา
–  การจัดทำฐานข้อมูลสาธารณสุขเพื่อสร้างความเข้าใจในการมีส่วนร่วมของประชาชน

ส่วนที่ 2  ความรู้ความเข้าใจในสิทธิของประชาชนด้านสุขภาพ
        –  พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550
–  พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545
–  พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558
–  พระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559
+  เจาะข้อสอบภาคสนาม 3  ชุด รวม 118 ข้อ
+  สรุปสาระสำคัญที่เคยออกสอบมาแล้ว
+  เจาะข้อสอบ พรบ. สุขภาพแห่งชาติ
+  เจาะข้อสอบ พรบ. หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
+  เจาะข้อสอบ พรบ. โรคติดต่อ
+  เจาะข้อสอบ พรบ. การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559

Scroll to Top