BC-5499 คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการที่ดิน กรมที่ดิน

260฿

BC-5499  คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการที่ดิน กรมที่ดิน

รายละเอียดเพิ่มเติม

BC-5499  คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการที่ดิน กรมที่ดิน

ประกอบด้วย พรบ เนื้อหา และเจาะข้อสอบ

*  พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497

*  กฏกระทรวง ฉบับที่ 43 (พ.ศ. 2537)  ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน
พ.ศ. 2497
เจาะข้อสอบทั้งสองพระราชบัญญัติและกฎกระทรวง

*  เจาะแนวข้อสอบกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

*  เจาะแนวข้อสอบกฎหมาแพ่งและพาณิชย์ส่วนค้ำประกันและจำนอง

*  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งในลักษณะว่าด้วยพยานหลักฐาน      –  เจาะข้อสอบ

*  เจาะข้อสอบกฎหมายอาญา

*  พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
–  เจาะข้อสอบ 3  ชุด

*  พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542  รวม และในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคำสั่งทางปกครอง
–  เจาะข้อสอบ  3  ชุด
–  พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ2558
–  เจาะข้อสอบ