ฺBC-5512 คู่มือเตรียมสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานปลักระทรวงพลังงาน

260฿

ฺBC-5512  คู่มือเตรียมสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานปลักระทรวงพลังงาน

ฺBC-5512  คู่มือเตรียมสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานปลักระทรวงพลังงาน

ประกอบด้วยเนื้อหาและข้อสอบ

ส่วนที่ 1  ความรู้ทั่วไปเกียวกับพลังงาน

*  ประวัติกระทรวงพลังงาน วิสัยทัศน์  พันธกิจ ค่านิยม 
*  ผู้บริหารระดับสูง  ยุทธศาสตร์กระทรวงพลังงาน

*  กฎหมายพลังงาน

*  ความรู้ความเข้าใจด้านพลังงาน

*  แหล่งพลังงานของประเทศการวางตำแหน่งเชิงยุทธศาสตร์เพื่ออนาคต

*  สรุปเหตุการณ์ล่าสุดด้านเศรษฐกิจ การเมือง  สังคม ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
–  เจาะข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน  ชุดที่ 1
–  เจาะข้อสอบภาคสนาม  ชุดที่ 1
–  เจาะข้อสอบภาคสนาม  ชุดที่ 2
–  เจาะข้อสอบภาคสนาม  ชุดที่่ 3
–  เจาะแนวข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบันทันด่วน

ส่วนที่ 2 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน

*  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขฉบับที่ 2
–  เจาะข้อสอบ

*  ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง  การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551
–  เจาะข้อสอบ

*  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความลับทางราชการ พ.ศ. 2544
–  เจาะข้อสอบ

*  พระราชบัญญัคิระเบียบข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ. 2540
–  เจาะข้อสอบ
 

Scroll to Top