ฺBC-5505 คู่มือ+ข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป กทม.

280฿

ฺBC-5505  คู่มือ+ข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป กทม.

รหัสสินค้า: ฺBC-5505 คู่มือ+ข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป กทม. หมวดหมู่: ป้ายกำกับ:

BC-5505  คู่มือ+ข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป กทม.

ประกอบด้วยเนื้อหาและเจาะข้อสอบ

ส่วนที่ 1  ความรู้ความเข้าใจหลักวิชาการจัดการงานทั่วไป ได้แก่
–  การบริหารทรัพยากรบุคคลเบื้องต้น
–  การบริหารงบประมาณ การเงินและบัญชี และการพัสดุเบื้องต้น
–  การบริหารงานประชุม
–  การบริหารอาคารสถานที่เบื้องต้น
–  การจัดระบบงาน
–  การเลขานุการเบื้องต้น
–  การจัดทำรายาน การติดตามงานและสรุปรายงาน
– งานสารสนเทศ
–  การฝึกอบรม การประชุม สัมมนา

ส่วนที่ 2  ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ

  –  หลักการเขียนหนังสือราชการ
–  หลักการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ การจัดทำแผนงานและโครงการ การบริหารแผนปฏิบัติราชการ
–  หลักการประสานงาน  การทำงานเป็นทีม  การติดต่อสื่อสาร การสร้างความเข้าใจ

ส่วนที่ 3  ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
–  เจาะข้อสอบ พรบ. ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร  พ.ศ. 2528
–  เจาะข้อสอบ พรบ. ระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานตร พ.ศ. 2544
–  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
–  เจาะข้อสอบ พรบ
–  พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
–  เจาะข้อสอบ พรบ.
–  เจาะข้อสอบข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การพัสดุ พ.ศ. 2538 และแก้ไขเพิ่มเติม 2548
–  เจาะข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของทางราชการ พ.ศ. 2555
–  เจาะข้อสอบระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544
–  เจาะข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขฉบับที่ 2

Scroll to Top