BC-5383 คู่มือเตรียมสอบนายทหารประทวน กองทัพไทย

270฿

BC-5383  คู่มือเตรียมสอบนายทหารประทวน กองทัพไทย

รหัสสินค้า: BC-5383 คู่มือเตรียมสอบนายทหารประทวน กองทัพไทย หมวดหมู่: ป้ายกำกับ:

BC-5383  คู่มือเตรียมสอบนายทหารประทวน กองทัพไทย

สอบกองทัพไทย ประกอบด้วยเนื้อหาและเจาะข้อสอบด้านคณิตศาสตร์ ความถนัด ภาษา เหตุผล มิติสัมพันธ์ และด้านการประสานสัมพันธ์ ระดับ ม.1 – ม.3  ภาษาไทย เนื้อหาระดับ ม1. -ม3.  หลักภาษา การใช้ภาษา ความเข้าภาษา การอ่านบทความ ฯลฯ  ภาษาอังกฤษ ระดับ ม.1 -ม.3  ความรู้เกี่ยวกับคำศัพท์ สำนวน ไวยากรณ์พื้นฐาน ความเข้าใจประโยคและเนื้อเรื่องที่อ่าน การจัดประเด็นและใจความของเรื่องและบทสนทนาระดับเบื้องต้น  ความรู้ทั่วไป ด้านการเมือง การทหาร เศรษฐกิจ สังคม วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี พลังงาน สิงแวดล้อม ประชาคมอาเซียน และค่านิยมคนไทย

  • เจาะข้อสอบด้านความถนัดและด้านคณิตศาสตร์รวม 100 ข้อ
  • เจาะข้อสอบมิติสัมพันธ์
  • สรุปความทางตรรกศาสตร์

ภาษาไทย

*  เจาะข้อสอบการสะกดคำ

*  การอ่านคำ

*  การใช้คำและความหมายของคำ

*  การเติมคำลงในช่องว่างให้ได้ใจความ

*  คำราชาศัพท์

*  คำและประโยค

*  โวหารภาพพจน์

*  โวหารการเขียน

*  การเรียงลำดับข้อความ

*  สำนวน สุภาษิตคำพังเพย

*  ประโยคไม่รัดกุมและไม่ถูกต้องตามหลักภาษา

*  ทักษะการใช้ภาษา

*  การทำความเข้าใจบทความ
รวมแนวข้อสอบภาษาไทย

–   เจาะข้อสอบไวยากรณ์ภาษาอังกฤษแยกเป็นเรื่อง ๆ
–  เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษรวม ชุดที่ 1
–  เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษรวม ชุดที่ 2
–  เจาะข้อสอบการสนทนา
ความรู้ทั่วไป

*  ความรู้เกี่ยวกับการปกครอง

*  ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ

*  แนวข้อสอบ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วัฒนธรรม ฯลฯ รวม  ชุดที่ 1

*  แนวข้อสอบ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วัฒนธรรม ฯลฯ รวม  ชุดที่ 2

*  แนวข้อสอบ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วัฒนธรรม ฯลฯ รวม  ชุดที่ 3

*  แนวข้อสอบ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วัฒนธรรม ฯลฯ รวม  ชุดที่ 4

*  แนวข้อสอบ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วัฒนธรรม ฯลฯ รวม  ชุดที่ 5

 


 


 


 


 

Scroll to Top