ฺBC-5321 คู่มือสอบนักสืบสวนสอบสวน สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

270฿

รหัสสินค้า: มาตราการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ป.ป.ท. หมวดหมู่: ป้ายกำกับ:

ฺBC-5321 คู่มือสอบนักสืบสวนสอบสวน สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ  (ปปท.)

 

ประกอบด้วย

 •  ป.ป.ท. คืออะไร
 • ความรู้เกี่ยวกับด้านการสืบสวนสอบสวนและการไต่สวนข้อเท็จจริง
 • ประวัติความเป็นมาของ ป.ป.ท. คณะกรรมการ อำนาจหน้าที่่ วิสัยทัศน์  พันธกิจ ค่านิยมร่วม ประเด็นยุทธศาสตร์  ตราสัญลักษณ์ โครงสร้างสำนักงาน
 • ประมวลกฎหมายอาญา
 • เจาะข้อสอบประมวลกฎหมายอาญา
 • เจาะข้อสอบประมาลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
 • พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
 • เจาะข้อสอบ พรบ ข้าราชการพลเรือน
 • พระราชบัญญัติมาตราการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 • พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขถึงแบับที่ 3 พ.ศ.2558
 • เจาะข้อสอบพรบประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม ฯ
 • เจาะข้อสอบพระราชกฤษฎีการว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
 • อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ. 2003
 • คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติเรื่องมาตราการป้องกันและแก้ไขการทุจริต
 • เจาะข้อสอบ พรบ. มาตราการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
 • เจาะข้อสอบความรู้เกี่ยวกับสำนักงาน ป.ป.ท.
 • เจาะข้อสอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ. 2003
 • เจาะข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการสืบสวนสอบสวนและไต่ส่วนข้อเท็จจริง
Scroll to Top