BC-5192 คู่มือเตรียมสอบเข้าปริญญาโทนิติศาสตร์

270฿

BC-5192  คู่มือเตรียมสอบเข้าปริญญาโทนิติศาสตร์

รหัสสินค้า: BC-5192 คู่มือเตรียมสอบเข้าปริญญาโทนิติศาสตร์ หมวดหมู่: , ป้ายกำกับ:

คำอธิบาย

BC-5192  คู่มือเตรียมสอบเข้าปริญญาโทนิติศาสตร์

ประกอบด้วยเนื้อหา และเจาะข้อสอบ

บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย
1. ความหมาย
2. ระบบกฎหมาย
3. การแบ่งประเภทของกฎหมาย
4. ความเกี่ยวข้องของกฎหมายกับวิชาอื่น
5. ที่มาของกฎหมาย
6. วันและขอบเขตที่กฎหมายจะใช้บังคับ
7. กฎหมายที่เป็นบทบังคับและไม่ใช้บทบังคับ
8. กฎหมายทั่วไปและกฎหมายพิเศษ
9. การตีความกฎหมาย
10. การอุดช่องว่างแห่งกฎหมาย

บทที่ 2  กฎหมายมหาชน
–  ประเทศไที่ใช้กฎหมายมหาชน
–  ประโยชน์มหาชนหรือประโยชน์สาธารณะ
–  สิทธิตามกฏหมายมหาชน
–  กฎหมายมหาชนในรัฐสมัยใหม่
–  กฎหมายมหาชนกับนิติรัฐ
–  บทบาทและความสำคัญของกฎหมายมหาชน
–  ประเภทนิติวิธีทางกฎหมายมหาชน
–  เจาะข้อสอบกฎหมายมหาชน

บทที่ 3  สรุปย่อกฎหมายรัฐธรรมนุญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557
–  แนวข้อสอบกฎหมายรัฐธรรมนูญ

บทที่่ 4  หลักกฎหมายปกครอง
–  หลักกฎหมายทั่วไป
–  องค์กรฝ่ายปกครอง
–  การกระทำทางปกครองที่มีผลในทางกฎหมาย
–  เจาะข้อสอบกฎหมายปกครอง

บทที่  5  สรุปกฎหมายอาญา
–  ขอบเขตของการใช้กฎหมายอาญา
–  เจตนา
–  การสำคัญผิดในตัวตน
–  ภาคความผิด

บทที่่ 6  สรุปย่อกฎหมายวิธิพิจารณาความอาญา
–  แนวข้อสอบกฎหมายอาญา
–  แนวข้อสอบกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

–  เจาะข้อสอบเก่าการคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ชุดที่่ 1
–  เจาะข้อสอบเก่าการคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ชุดที่่ 2
–  เจาะข้อสอบเก่าการคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ชุดที่่ 3

ราคา พิเศษ 280 บาท