ฺBC-5277 คู่มือเตรียมสอบนักจัดการงานทั่วไป DSI

260฿

ฺBC-5277 คู่มือเตรียมสอบนักจัดการงานทั่วไป DSI

 

ฺBC-5277 คู่มือเตรียมสอบนักจัดการงานทั่วไป DSI

ประกอบด้วยเนื้อหาและข้อสอบ

ส่วนที่ 2  ความรู้ความเข้าใจในบทบาทภารกิจหน้าที่่ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ (40 คะแนน)

 •  ความรู้เกี่่ยวกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ ประวัติ วิสัยทัศน์ พันธกิจ อำนาจหน้าที่ ภารกิจ
 • พระราชบัญญัติว่าด้วยการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 และที่่แก้ไขเพิ่มเติม
 • กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2554
 • เจาะข้อสอบพระราชบัญญัติว่าด้วยการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 และที่่แก้ไขเพิ่มเติม
 • เจาะข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ
 • ส่วนที่ 1  ความรู้ความเข้าใจพื้นฐานในการปฏิบัติราชการ (60 คะแนน)
 • เจาะข้อสอบ พรบ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขถึงฉบับที่่ 8
 • เจาะข้อสอบ พรบ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน
 • เจาะข้อสอบ พรบ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
 • เจาะข้อสอบ พรบ. ว่าด้วยความผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่่ พ.ศ. 2539
 • เจาะข้อสอบ พรบ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
 • เจาะข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
 • เจาะข้อสอบระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544
 • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2552
 • เจาะข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2552
 • เจาะข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และแก้ไขฉบับที่่ 2

ส่วนที่ 3  ความรู้เฉพาะตำแหน่งการจัดการงานทั่วไป (100 คะแนน)

*  ความรู้เกี่ยวกับการวางแผน แผนงาน โครงการ การติดตามและประเมินผล

*  ความรู้เกี่ยวกับการประสานงาน

*  ความรู้เกี่ยวกับการจัดการองค์การ การบริหารจัดการ

*  ความรู้เกี่ยวกับการบริหารเชิงกลยุทธ์

*  ความรู้เกี่ยวกับงานพัสดุ

*  ความรู้เกี่ยวกับงานการประชุม

*  ความรู้เกี่ยวกับงานเลขานุการผู้บริหาร
–  เจาะข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการ แผนงาน โครงการ ฯลฯ
–  เจาะข้อสอบความรู้สภาพแวดล้อม สถานการณ์ทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี

 

Scroll to Top