BC-5185 คู่มือเตรียมสอบ นักการข่าวปฏิบัติการ สำนักข่าวกรองแห่งชาติ

250฿

BC-5185  คู่มือเตรียมสอบ นักการข่าวปฏิบัติการ สำนักข่าวกรองแห่งชาติ

รหัสสินค้า: BC-5185 คู่มือเตรียมสอบ นักการข่าวปฏิบัติการ สำนักข่าวกรองแห่งชาติ หมวดหมู่: ป้ายกำกับ:

BC-5185  คู่มือเตรียมสอบ นักการข่าวปฏิบัติการ สำนักข่าวกรองแห่งชาติ

มีเนื้อหาและเจาะข้อสอบ

ประกอบด้วย

 •  ส่วนที่่ 1  ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุุบัน
 • การประมวลและวิเคราะห์ข่าวสาร
 • หลักในการวิเคราะห์ข่าว วิเคราะห์สถานการณ์
 • การรวบรวมข่าวสาร
 • การประมวลข่าวทั่วไทย
 • สรุปข่าวอัพเดท สถานการณ์ล่าสุดและความรู้รอบตัว
 • สถานการณ์ต่างประเทศทันด่วนร้อนแรง
 • สถานการณ์ เศรษฐกิจ สังคม การเมือง และความมั่นคงที่มีผลกระทบต่อประเทศไทย
 • การวิเคราะห์กระแสโลกาภิวัฒน์และผบกระทบต่อสังคมไทย
 • คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ
 • การเสริมสร้างสันติภาพ
 • วาระการพัฒนาภายหลังปี ค.ศซ. 2015 และการจัดทำเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในกรอบสหประชาชาติ
 • คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมสำหรับเอเชียและแปซิฟิก
 • การลดอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง
 • ความร่วมมือกับต่างประเทศด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติด
 • เครือข่ายความมั่นคงของมนุษน์
 • การวิเคราะห์และประเมินค่าความมั่นคงแห่งชาติ
 • ความมั่นคงแห่งชาติ (National Security)
 • ผลประโยชน์แห่งชาติ
 • ความรู้เรื่องการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ
 • Website องค์การรักษาความปลอดภัยฝ่ายพลเรือนของสำนักข่าวกรองแห่งชาติ
 • ระเบียบสำนักข่าวกรองแห่งชาติ ว่าด้วยข้อมูลข่่าวสารของราชการ พ.ศ. 2551
 • พระราชบัญญัติข่าวกรองแห่งชาติ พ.ศ. 2528
 • แนวข้อสอบภาคสนาม
 • แนวข้อสอบถาม-ตอบอัตนัย

ส่วนที่่ 2  วิชาภาษาอังกฤษ

*  เจาะข้อสอบการเลือกใช้ภาษาในรูปแบบต่างจากคำหรือกลุ่มคำ การใช้ไวยากรณ์

*  เจาะข้อสอบความสามารถในการอ่านสรุปความหรือตีความภาษาอังกฤษ

 

Scroll to Top