ฺBC-5062 คู่มือเตรียมสอบนิติกร กรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI

280฿

ฺBC-5062  คู่มือเตรียมสอบนิติกร กรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI

รหัสสินค้า: ฺBC-5062 คู่มือเตรียมสอบนิติกร กรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI หมวดหมู่: ป้ายกำกับ: ,

ฺBC-5062  คู่มือเตรียมสอบนิติกร กรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI

 

ประกอบด้วย เนื้อหา และเจาะข้อสอบ

*   ความเป็นมาของกรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI

*  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  ยุทธศาสตร์  ภารกิจ  อำนาจหน้าที่ ผู้บริหารระดับสูง

*  พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่่ 2  พ.ศ. 2551

*  กฏกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมสอบสวนคดีพิเศษ

*  เจาะข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ

*  เจาะข้อสอบ พรบ. กรมสอบสวนคดีพิเศษ

*  เจาะข้อสอบกฎหมายอาญา

*  เจาะข้อสอบ กฎหมายแพ่งและพาณิชย์

*  เจาะข้อสอบ พรบ.  ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไข

*  เจาะข้อสอบ พรบ. ข้าราชการพลเรือน พ.ศ.  2551

*  เจาะข้อสอบ พรบ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 2 ชุด

*  เจาะข้อสอบ พรบ. ว่าด้วยความผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

*  เจาะข้อสอบ พรบ. ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540

*  เจาะข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

*  เจาะข้อสอบระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544

*  สรุปข่าวเหตุการณ์สำคัญและความรอบรู้ อัพเดพล่่าสุดวันทีี่ 28 กุมภาพันธ์ 2559

*  เจาะข้อสอบความรู้รอบตัว

*  ข่าวร้อนล่าสุด ปี 2559 ระหว่างเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2559

*  เจาะข้อสอบความรู้เหตุกา่รณ์การเมือง สังคม เศรษฐกิจในปุัจจุบัน  ชุดที่ 1

*  เจาะข้อสอบความรู้เหตุกา่รณ์การเมือง สังคม เศรษฐกิจในปุัจจุบัน  ชุดที่ 2

*  เจาะข้อสอบความรู้เหตุกา่รณ์การเมือง สังคม เศรษฐกิจในปุัจจุบัน  ชุดที่ 3

 

Scroll to Top