BC-3211 คู่มือเตรียมสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

250฿

BC-3211 คู่มือเตรียมสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

รหัสสินค้า: BC-3211 คู่มือเตรียมสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ หมวดหมู่: ป้ายกำกับ:

BC-3211 คู่มือเตรียมสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

ประกอบไปด้วยเนื้อหาและเจาะข้อสอบ

*  การวางแผนและโครงการ

*  ประมวลการประเมินผล

*  การจัดทำแผนกลยุทธ?์

*  การจัดทำโครงการ

*  การเขียนโครงการ

*  การติดตามและประเมินผล

*  การจัดทำเค้าโครงการประเมินผล

*  ตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินผล

*  การเขียนรายงานการประเมินผล

*  การวิเคราะห์โครงการ (Project Analysis)

*  การบริหารโครงการ  (Project Management)

*  ผู้บริหาร การตัดสินใจ และการแก้ไขปัญหา

*  โครงการและแผนงาน

*  แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ

*  แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐตามกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550

*  ประยุทธ์ นำคณะรัฐมนตรี แถลงนโยบายต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

*  สรุปแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 – 10
–  เจาะข้อสอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11
–  เจาะข้อสอบวิเคราะห์นโยบายและแผน  ชุดที่ 1
–  เจาะข้อสอบวิเคราะห์นโยบายและแผน  ชุดที่ 2
–  เจาะข้อสอบวิเคราะห์นโยบายและแผน  ชุดที่ 3
–  เจาะข้อสอบวิเคราะห์นโยบายและแผน  ชุดที่ 4
–  เจาะข้อสอบวิเคราะห์นโยบายและแผน  ชุดที่ 5
–  ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ

Scroll to Top