ฺBC-4065 คู่มือ + ข้อสอบ ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน กศน.

250฿

ฺBC-4065  คู่มือ + ข้อสอบ ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน กศน.

รหัสสินค้า: ฺBC-4065 คู่มือ + ข้อสอบ ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน กศน. หมวดหมู่: ป้ายกำกับ:

BC-4065

คู่มือ + ข้อสอบ
ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับ
การปฏิบัติงาน กศน.


ประกอบด้วย

– สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองของประเทศไทยในปัจจุุบัน
– นโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ
– แผนปฏิบัติการ 4 ปี ของสำนักงาน กศน.
– ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
– สรุปสาระสำคัญหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
– ถาม-ตอบความรู้ทั่่วไป
– แนวข้อสอบ ครม. รัฐบาลประยุทธ์
– แนวข้อสอบการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และความรู้ทั่วไป
– เจาะข้อสอบภาคสนามเพิ่มเติม
– รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557
– เจาะแนวข้อสอบ พรบ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– เจาะแนวข้อสอบระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547
– เจาะแนวข้อสอบ พรบ. ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546

– พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551
– เจาะข้อสอบ
– เจาะข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีิการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
– เจาะข้อสอบ พรบ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 2 ชุด
– เจาะข้อสอบ พรบ. ว่าด้วยความผิดละเมิดของเจ้าหน้าที่่ พ.ศ. 2540 2 ชุด
– เจาะข้อสอบล พรบ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 2 ชุด
– เจาะข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2554
– เจาะข้อสอบ

– เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ราคา พิเศษ 250 บาท

จัดทำโดยฝ่ายวิชาการสถาบัน The Best Center

Scroll to Top