BC-4560 คู่มือเตรียมสอบ นิติกร สำนักงานอัยการสูงสุด

250฿

BC-4560 คู่มือเตรียมสอบ นิติกร สำนักงานอัยการสูงสุด

รหัสสินค้า: BC-4560 คู่มือเตรียมสอบ นิติกร สำนักงานอัยการสูงสุด หมวดหมู่: ป้ายกำกับ:

BC-4560
คู่มือเตรียมสอบ
นิติกร
สำนักงานอัยการสูงสุด

ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

สรุปสาระสำคัญทุกเรื่องพร้อมเทคนิคการจำและยกตัวอย่างข้อสอบ
ออกข้อสอบเป็นอัตนัย (เขียน)


ในเล่มประกอบด้วย

 

– พรบ.องค์การอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ. 2553
– พรบ. ระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ. 2553
– สรุปสาระสำคัญพร้อมเจาะคำถาม

– สรุปกฎหมายอาญา พร้อมเจาะแนวข้อสอบและธงคำตอบ
– สรุปกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พร้อมเจาะแนวข้อสอบและธงคำตอบ
– สรุปกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พร้อมเจาะแนวข้อสอบ
– สรุปกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง พร้อมเจาะแนวข้อสอบ

– เจาะแนวคำถม พรบ.อัยการและพนกงานอัยการ และเจาะแนวคำถาม พรบ. ระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ

ราคา พิเศษ 250 บาท

จัดทำโดย…….ฝ่ายวิชาการ สถาบัน The Best Center

Scroll to Top