BC-4690 คู่มือเตรียมสอบ เจ้าพนักงานขนส่ง/นักวิชาการขนส่ง กรมเจ้าท่า

260฿

BC-4690 คู่มือเตรียมสอบ เจ้าพนักงานขนส่ง/นักวิชาการขนส่ง กรมเจ้าท่า

รหัสสินค้า: BC-4690 คู่มือเตรียมสอบ เจ้าพนักงานขนส่ง/นักวิชาการขนส่ง กรมเจ้าท่า หมวดหมู่: ป้ายกำกับ:

คู่มือเตรียมสอบ
เจ้าพนักงานขนส่ง /
นักวิชาการขนส่ง
กรมเจ้าท่าประกอบด้วย

♥ ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานกรมเจ้าท่า
♥ นโยบายกรม วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ ฯลฯ
♥ พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านนำไทย พ.ศ. 2456 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
♥ พระราชบัญญัติเรือไทย พ.ศ. 2481 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
♥ พระราชบัญญัติป้องกันเรือโดนกัน พ.ศ. 2522 และภาคผนวก
– เจาาะข้อสอบ พ.ร.บ. การเดินเรือในน่านนำไทย
– เจาะข้อสอบ พ.ร.บ เรือไทย
– เจาะข้อสอบ พ.ร.บ ป้องกันเรือโดนกัน

♥ เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ระเขียบจ้าราชการพเลเรือน พ.ศ. 2551 2 ชุด
♥ เจาะข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่่ดี
♥ เจาะข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 3 ชุด

♥ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
♥ ข้อบังคับกรมเจ้าท่าว่าด้วยจรรยาข้าราชการ พ.ศ. 2553
– เจาะข้อสอบ

♥ เจาะข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Micrsoft Office 2 ชุด

ราคา พิเศษ 260 บาท


จัดทำโดย สถาบัน The Best Center

Scroll to Top