BC-4003 คู่มือ+ข้อสอบ ครูผู้ช่วย ครูกทม ภาคความรู้ความสามารถทั่วไปและความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู

270฿

BC-4003 คู่มือ+ข้อสอบ ครูผู้ช่วย ครูกทม ภาคความรู้ความสามารถทั่วไปและความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู

รหัสสินค้า: BC-4003 คู่มือ+ข้อสอบ ครูผู้ช่วย ครูกทม ภาคความรู้ความสามารถทั่วไปและความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู หมวดหมู่: ป้ายกำกับ:

BC- 4003

คู่มือ + ข้อสอบ
ภาค ก
ความรู้ความสามารถทั่วไปและความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู

ครูผู้ช่วย ครูกทม.


ประกอบด้วย

ความสามารถด้านภาษาไทย
-การสะกดคำ พร้อมเจาะข้อสอบ
-การอ่านคำ พร้อมเจาะข้อสอบ
-การใช้คำและความหมายของคำ พร้อมเจาะข้อสอบ

-คำราชาศัพท์ พร้อมเจาะข้อสอบ
-คำและประโยค พร้อมเจาะข้อสอบ
-โวหารภาพพจน์ พร้อมเจาะข้อสอบ
-โวหารการเขียน พร้อมเจาะข้อสอบ
-การเรียงลำดับข้อความ พร้อมเจาะข้อสอบ
-สำนวน สุภาษิต คำพังเพย พร้อมเจาะข้อสอบ
-ประโยคไม่รัดกุมและไม่ถูกต้องตามหลักภาษา
-ทักษะการใช้ภาษา
-การทำความเข้าใจบทความ
-แนวข้อสอบ ชุดที่ 1
-แนวข้อสอบ ชุดที่ 2

ความรู้ความสามารถด้านตัวเลขและด้านเหตุผล

-คณิตศาสตร์ทั่วไปด้านตัวเลข
-ความสามารถในการคิดเชิงเหตุผล

ความรู้ความเช้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู

-จรรยาบรรณวิชาชีพครู
-คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม
-วินัยและการรักษาวินัยของครู
-สมรรถนะวิชาชีพ
-ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ
-มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา

-แนวข้อสอบ ชุดที่ 1 เจตคติต่อวิชาชีพ
-แนวข้อสอบ ชุดที่ 2 จรรยาบรรณวิชาชีพครู
-แนวข้อสอบ ชุดที่ 3 จริยธรรม และค่านิยม
-แนวข้อสอบ ชุดที่ 4 ความมีวินัยและการรักษาวินัย

ฺBราคา พิเศษ 270 บาท

จัดทำโดย สถาบัน The Best Center

Scroll to Top