BC-4614 เจาะข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ กรมศุลกากร

250฿

BC-4614 เจาะข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ กรมศุลกากร

รหัสสินค้า: BC-4614 เจาะข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ กรมศุลกากร หมวดหมู่: ป้ายกำกับ:

เจาะข้อสอบ
เจ้าพนักงานธุรการ
กรมศุลกากร

ภายในเล่มประกอบด้วยเจาะข้อสอบ

ประกอบด้วย

♠ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
♠ เจาะแนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ ทั้ง
5 ชุด
♠ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้งานคอมพิวเตอร์ใช้งาน Microsoft Excel
♠ เจาะข้อสอบความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์ใช้งาน Microsoft Word
♠ เจาะข้อสอบความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์ใช้งาน Microsoft PowerPoint
♠ เจาะข้อสอบความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์ใช้งาน Outlook Express

♠ พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550

♠ เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่่ 1
♠ เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่่ 2
– หลักไวยากรณ์ (Structure)
– คำศัพท์ (vocabulary)
– การสนทนา (Conversation)
– การอ่านเนื้อเรื่อง (Reading Comprehension)

♠ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับศุลกากร
♠ แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกฎหมายศุลกากร
♠ แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ

♠ เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
♠ เจาะข้อสอบ ความรู้เกียวกับพนักงานราชการ 2 ชุด
♠ เจาะข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไข
♠ เจาะข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

♠ ความรู้เกี่ยวกับวินัย จรรยาบรรณ และจรรยาของข้าราชการ

จัดทำโดย…….ฝ่ายวิชาการสถาบัน The Best Center

ราคา พิเศษ 250 บาท

Scroll to Top