BC-4584 คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการศุลกากร กรมศุลกากร

280฿

BC-4584 คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการศุลกากร กรมศุลกากร

รหัสสินค้า: BC-4584 คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการศุลกากร กรมศุลกากร หมวดหมู่: ป้ายกำกับ:

BC-4584

คู่มือเตรียมสอบ
นักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการ
กรมศุลกากร

ภายในเล่มประกอบด้วยเนื้อหาและเจาะข้อสอบ

ประกอบด้วย

♣ ความรู้เกี่ยวกับกรมศุลกากร
♣ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ การแบ่งงานในกรมศุลกากร
♣ พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2569 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่่ 22 พ.ศ. 2557
♣ พระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ฉบับที่่ 8 พ.ศ. 2530
♣ พิกัดศุลกากรนำเข้า
♣ พิธีการศุลกากรส่งออกสินค้า
♣ พิธีการศุลกากรนำเข้า-ส่งออกทางเรือ
♣ การผ่านพิธีการส่งออกสินค้า ร สำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
♣ การผ่านพิธีการศุลกากรนำเข้าในระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสาร (e-import)
♣ ความสำคัญของ FTA
♣ การนำเข้า
♣ คลังสินค้าทัณฑ์บน
♣ เขตปลอดอากร (Free Zone)
♣ เขตประกอบการเสรี
♣ ความผิดทางศุลกากร
♣ ฐานข้อมูลสินค้าต้องห้ามต้องกำกัด พร้อมพิกักรหัสสถิติปี 2012
♣ ข้อตกลงการค้าระหว่างประเทศ INCOTERMS 2010
♣ วิธีการชำระเงินในการค้าระหว่างประเทศ
♣ ความรูื้พืื้นฐานเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ
♣ นโยบายต่างประเทศ
♣ การเงินระหว่างประเทศ
♣ นโยบายการค้าระหว่างประเทศ
♣ เขตการค้าเสรี (Free Trade Area, FTA)
♣ องค์การค้าระหว่างประเทศ
♣ บทบาทของศุลกากรไทยกับการรวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
♣ ศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับศุลกากรและการค้าระหว่างประเทศ
♣ เจาะแนวข้อสอบโครงสร้างภาษาอังกฤษ (Structure)
♣ เจาะแนวข้อสอบบทสนทนาภาษาอังกฤษ (conversation)
♣ เจาะแนวข้อสอบภาคคำศัพท์ภาษาอังกฤษ (Vocabulary)
♣ เจาะแนวข้อสอบการอ่านเนื้อเรื่องภาษาอังกฤษ (Reading Passage)
♣ เจาะแนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่่ 2
♣ เจาะข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการใช้งานคอมพิวเตอร์

♣ พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
♣ ความรู้เกี่ยวกับวินัย จรรยาบรรณ และจรรยาของข้าราชการ

♣ เจาะข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกฎหมายศุลกากร
♣ เจาะข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ

จัดทำโดย…….ฝ่ายวิชาการสถาบัน The Best Center

ราคา พิเศษ 280 บาท

Scroll to Top