BC-3099 คู่มือ+ข้อสอบ นักบริหารงานทั่วไป การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

250฿

BC-3099  คู่มือ+ข้อสอบ นักบริหารงานทั่วไป การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

รหัสสินค้า: BC-3099 คู่มือ+ข้อสอบ นักบริหารงานทั่วไป การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หมวดหมู่: ป้ายกำกับ:

BC-3099

คู่มือ + ข้อสอบ
นักบริหารงานทั่วไป
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ความรู้เฉพาะตำแหน่ง


ประกอบด้วย

– การบริหารงานทั่วไป
– การบริหารธุรกิจทั่วไป
– การบริหารงานทรัพยากรมนุษย์
– บทบาทการบริหารงานสำนักงาน
– โครงสร้างองค์การของสำนักงาน
– การจัดการพืนที่สำนักงาน
– ปัจจัยทางกายภาพในสำนักงาน

– เครื่องใช้สำนักงาน
– หน้าที่ในการจัดระบบและวิธีปฏิบัติงาน
– เครื่องมือปรับปรุงระบบงาน
– การบริหารงานเอกสาร
– การจัดทำรายงาน
– การควบคุมและการกำหนดมาตรฐาน
– งานเลขานุการ
– การวางแผน
– ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานพัสดุ
– ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ
– การเก็บรวบรวมข้อมูล
– การควบคุมงาน
– เจาะขอสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535
– เจาะข้อสอบระเบียนสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ
และที่่แก้ไขเพิ่มเติม
– เจาะข้อสอบ หลักการบริหารงานทั่วไป

ราคา พิเศษ 250 บาท

จัดทำโดย สถาบัน The Best Center

Scroll to Top