Sale!

ฺBC-3648 คู่มือเตรียมสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงาน ป.ป.ช.

Original price was: 250฿.Current price is: 230฿.

ฺBC-3648 คู่มือเตรียมสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงาน ป.ป.ช.

รหัสสินค้า: ฺBC-3648 คู่มือเตรียมสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงาน ป.ป.ช. หมวดหมู่: ป้ายกำกับ:

คู่มือเตรียมสอบ
นักจัดการงานทั่วไป

ป.ป.ช.สารบัญ

  • ประวัติและความเป็นมาของ ป.ป.ช.

  • พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2550 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2554

    แนวข้อสอบพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

• พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540

แนวข้อสอบพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทาง ราชการ พ.ศ.2540

• พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546

แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธี การบริหารกิจการบ้านเมือง พ.ศ.2546

• ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขฉบับที่ 2
• ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
• เทคนิคการเขียนรายงานการประชุม

แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงาน สารบรรณ

• พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และที่แก้ไขถึงฉบับที่ 8 พ.ศ.2553

เจาะข้อสอบระเบียบบริหาราชการแผ่นดิน

• เจาะแนวข้อสอบกฎหมายลักษณะพยาน
• ความรู้เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบ ปรามการทุจริต ระยะที่ 2
• ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่ง ชาติว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2547
• ความรู้เกี่ยวกับแผน โครงการ และการงบประมาณเบื้องต้น
• ความรู้เกี่ยวกับการประชุม และงานเลขานุการผู้บริหาร

เจาะข้อสอบเกี่ยวกับแผนและโครงการ

ราคา 250 บาท


จัดทำโดย…… ฝ่ายวิชาการ
สถาบัน The Best Center

Scroll to Top