ฺBC-3150 คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการเงินและบัญชี กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

260฿

ฺBC-3150 คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการเงินและบัญชี กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

รหัสสินค้า: ฺBC-3150 คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการเงินและบัญชี กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน หมวดหมู่: ป้ายกำกับ:

รายละเอียดเพิ่มเติม

คู่มือเตรียมสอบ
นักวิชาการเงินและบัญชี
ปฏิบัติการ
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

มีเนื้อหาและเจาะข้อสอบที่กำหนดออกสอบ

ประกอบด้วย

– ความรู้เกี่ยวกับกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
– พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553
– อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก
– ความรู้เกี่ยวกับจิตวิทยาเด็กและวัยรุ่นทั่วไป
พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– เจาะข้อสอบ
– ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551
– เจาะข้อสอบ
– ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 5
– เจาะข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– เจาะข้อสอบการบัญชีการเงิน ชุดที่ 1
– เจาะข้อสอบการบัญชีการเงิน ชุดที่ 2
– เจาะข้อสอบการบัญชีการเงิน ชุดที่ 3
– เจาะข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

เจาะข้อสอบความรู้ พ.ร.บ. ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553

ราคา พิเศษ 280 บาท

จัดทำโดย สถาบัน The Best Center