Sale!

BC-4713 คู่มือ+ข้อสอบ ภาค ก กทม. ความรู้ความสามารถทั่วไป

Original price was: 270฿.Current price is: 250฿.

BC-4713  คู่มือ+ข้อสอบ ภาค ก กทม. ความรู้ความสามารถทั่วไป

รหัสสินค้า: BC-4713 คู่มือ+ข้อสอบ ภาค ก กทม. ความรู้ความสามารถทั่วไป หมวดหมู่: ป้ายกำกับ:

คู่มือ +ข้อสอบ
ภาค ก กทม.
ความรู้ความสามารถทั่วไป
สอบทุกตำแหน่ง

ประกอบด้วย

1 ความรู้ความสามารถทั่งไปทางด้านคำนวณและด้านเหตุผล
– การพิจารณาข้อมูลและปริมาณ (สดมภ์)
– การวิเคราะห์แผนภูมิเชิงตรรกศาสตร์
– การวิเคราะห์การใช้เหตุและผล
– เงื่อนไขทางภาษา
– เงื่อนไขทางสัญลักษณ์
– การอ่านข้อมูลจากตารางและกราฟ
– คณิตศาสตร์ทั่วไป

2 ความรู้ความสามารถทั่วไปทางด้านภาษาไทย
– การเรียงลำดับข้อความ
– การเขียนประโยคให้รัดกุมและถูกต้องตามความหมายและหลักภาษา
– การเขียนประโยคให้รัดกุมและถูกต้องตามความหมายและหลักภาษา รูปแบบที่ 1
– การเขียนประโยคให้รัดกุมและถูกต้องตามความหมายและหลักภาษา รูปแบบที่ 2
– การเขียนประโยคให้รัดกุมและถูกต้องตามความหมายและหลักภาษา รูปแบบที่ 3
– หลักการทำข้อสอบการอ่านบทความสั้น
– การเลือกใช้คำและกลุ่มคำให้ถูกต้องตามบริบทของข้อความ
– แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชุดที่ 1 พร้อมเฉลย
– แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชุดที่ 1 พร้อมเฉลย
3 แนวข้อสอบ พรบ. ระเบียบบริหารราชการ กทม
4 แนวข้อสอบ พรบ. ระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากร พ.ศ. 2554
5 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

6 แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีการว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
7 แนวข้อสอบการปกครองส่วนท้องถิ่น
8 แนวข้อสอบหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
9 แนรวข้อสอบหลักธรรมาภิบาล และสิทธิมนุษยชน
10 แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขถึงฉบับที่่ 2
11 แนวข้อสอบ กทม. ว่าด้วยวิธีปฏิบัติงานสารบรรณ พ.ศ. 2546

ราคา 270 บาท

จัดทำโดย ……..ฝ่ายวิฃาการสถาบัน The Best Center

Scroll to Top