ฺBC-4935 คู่มือสอบนักบริหารงาน การประปานครหลวง

250฿

รหัสสินค้า: ฺBC-4935 คู่มือสอบนักบริหารงาน การประปานครหลวง หมวดหมู่:

BC-4935
คู่มือเตรียมสอบนักบริหารงาน การประปานครหลวง
มีทั้งเนื้อหาและข้อสอบ

 •  หลักการบริหารจัดการ
  –  ทฤษฎี แนวคิดการบริหารจัดการ
  –  หน้าที่ในการจัดการ
  –  กระบวนการบริหาร
 • การร่างหนังสือราชการ
  –  สาระสำคัญระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่่ 2
  –  ภาษาหนังสือราชการ
  –  เจาะแนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ 3  ชุด
 • การบริหารสำนักงานสมัยใหม่
 • การบริหารงานจัดการทั่วไป
  –  การจัดทำแผนงาน
  –  การบริหารงบประมาณเบื้องต้น
  –  แนวข้อสอบเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ
  –  การจัดซื้อจัดจ้าง
  –  แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศซ 2535 และที่แก้ไข
  –  แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
  –  การบริหารการจัดการควบคุมภายใน
  –  การบริหารความเสี่ยง
 • การอ่่านจับใจความ การสรุปความ และการนำเสนอรายงาน
 • จรรยาบรรณในวิชาชีพ
 • แนวข้อสอบ  การบริหารทั่วไป
Scroll to Top