ฺBC-4959 คู่มือเตรียมสอบวิศวกรเครื่องกล การประปานครหลวง

240฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

BC-4959  คู่มือเตรียมสอบวิศวกรเครื่องกล การประปานครหลวง

ประกอบด้วยเนื้อหาและเจาะข้อสอบ

*  ประวัติโดยย่อ ของการประปานครหลวง

บทที่่  1  :   ภาคเนื้อหาทางวิศวกรรม
–  จรรยาบรรณวิศวกร
–  พระราชบัญญัติวิศวกร
บทที่่  2  :  ชลศาสตร์สำหรับวิศวกร
–  คุณสมบัติพื้นฐานของของไหล
–  แนวการคำนวณและหลักการของชลศาสตร์
บทที่่ 3  :  ระบบท่อความดัน
–  การแปรชนิดของการไหลในท่อชนิดต่าง ๆ
–  แนวการคำนวณและหลักการของชลศาสตร์
บทที่่ 4  :  คุณสมบัติของของเหลว
–  คุณสมบัติทั่วไปของของเหลว
–  แรงดันของของเหลวในแบบชนิดต่าง ๆ
–  เครื่องมือวัดความดันในแบบชนิดต่าง ๆ
–  หลักการต่าง ๆ  ของเครื่องมืออัดไฮดรอลิก,  แรงลอยตัว, สมการเบอร์นูลลี
บทที่  5  :  การเคลื่อนที่่ในแบบชนิดต่าง ๆ
–  การเคลื่อนที่่่ในแนวตรง/แนวดิ่ง และแบบต่าง ๆ
–  มวลแรงและกฎการเคลื่อนที่่
บทที่่ 6  :  เครื่องสูบนำ้
–  เครื่องสูบน้ำแบบชนิดต่าง ๆ
–  กฎเกณฑ์ในการเลือกขนาด/ชนิดของเครื่องสูบน้ำ
บทที่่ 7  :  สถิติพื้นฐานวิศวกรรม
–  การกระจาย  ความเบ้  ความโด่ง ตามหลักสถิติ
–  วิธีการคำนวณหาค่า Probability ใต้เส้นโค้งปกติ
–  แนวการคำนวณและหลักการของสถิติพื่นฐานวิศวกรรม
บทที่ 8  : การผลิตและการบำรุงรักษา
–  แนวคิดและหลักเกณฑ์ในการผลิต
–  หลักการและความจำเป็นของการบำรุงรักษา
บทที่่ 9  :  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน
–  ความปลอดภัยในการทำงานหรือความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
–  ปัญหาสาเหตุการประสบอันตรายจากการทำงาน
–  ความปลอดภัยในการทำงานเกี่่ยวกับเครื่องจักรและไฟฟ้า
บทที่่ 10  :  ตะลุยโจทย์ข้อสอบพื้นฐานทางด้านวิศวกรรมเครื่องกลเพื่อสอบเข้าการประปานครหลวง
–  แนวข้อสอบ  ชุดที่่ 1  พร้อมเฉลย
–  แนวข้อสอบ   ชุดที่ 2  พร้อมเฉลย