Sale!

BC-4638 คู่มือเตรียมสอบ เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานด้ายยาเสพติด สำนักงาน ปปส.

Original price was: 260฿.Current price is: 240฿.

รหัสสินค้า: เจ้าหน้าที่่สนับสนุนงานด้านยาเสพติด สำนักงาน ปปส. หมวดหมู่: ป้ายกำกับ:

คู่มือเตรียมสอบ
เจ้าหน้าที่สนับสนุุนงาน
ด้านยาเสพติด

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
(ป.ป.ส.)
ประกอบด้วย

– ความรู้เกี่ยวกับสำนักงาน ป.ป.ส.
– วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม เหตุผลและความเป็นมาของการจัดตั้งสำนักงาน ป.ป.ส.

– ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสารเสพติด
– พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2519
– พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522
– พ.ร.บ วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาม พ.ศ. 2518 และที่แก้ไข
– พงร.บ. มาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. 2534
– พ.ร.บ วิธีพิจารณาคดียาเสพติด พ.ศ. 2550

– ระเบียบคณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินว่าด้วยกองทุนป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2536
– ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคุณสมบัติของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. 2535
– ระเบียบสำนักงาน ป.ป.ส. ว่าด้วยการแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎมายว่าด้วยมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. 2542
– ระเบียบคณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินว่าด้วยการเก็บรักษาทรัพย์สินที่ถูกยึดอายัด (ฉบับที่่ 3) พ.ศ. 2547
– ระเบียบคณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินว่าด้วยการนำทรัพย์สินออกขายทอดตลาดหรือนำไปใช้ประโยชน์ของทางราชการ พ.ศ. 2548
– ระเบียบคณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินว่าด้วยการประเมินค่าเสียหายและค่าเสื่อมสภาพ พ.ศ. 2535
– ระเบียบที่ประชุมใหญ่ศาลฎีการว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการยื่นคำขอ การพิจารณาและมีคำสั่งอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ฏีการในคดีความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. 2551
กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการขออนุญาตและการอนุญาตผลิตนำเข้า ส่งออก จำหน่ายหรือมีไว้ครอบครองซึงยาเสพติดให้โทษประเภท 1
– ระเบียบสาธารณสุขว่าด้วยการเก็บรักษายาเสพติดให้โทษของกลาง พ.ศ. 2541

– เจาะข้อสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสำนักงาน ปปส
– เจาะข้อสอบ พรบ. ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
– เจาะข้อสอบ ยาเสพติดให้โทษ
– เจาะข้อสอบ พรบ. มาตราการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด
– เจาะข้อสอบ พรบ. วิธีพิจารณาคดียาเสพติด พ.ศ. 2550

– ความรู้เกี่ยวกับสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเหตุการณ์ปัจจุบัน
– เจาะข้อสอบรัฐธรรมนูญ (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557 และที่แก้ไข
– ถาม-ตอบ ความรู้ทั่วไป
– ถาม-ตอบ ครม. รัฐบาลประยุทธ์
– แนวข้อสอบการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ชุดที่่ 1
– แนวข้อสอบการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ชุดที่่ 2

ราคา พิเศษ 260 บาท


จัดทำโดย สถาบัน The Best Center

Scroll to Top